นโยบายด้านความปลอดภัยฯ

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัท ไตรสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ และผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายไทย รวมทั้งมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ
  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย อีกทั้งปลูกฝังให้ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
  3. กำกับดูแลให้พนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้มาติดต่อ และผู้อื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
  4. สนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากร อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงาน
  5. ทบทวนผลการดำเนินงาน และปรับปรุง การบริหาร การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ